Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Simulación B1 B2 B4 B5 B6 B8 C6 5 10 15
Recensión bilbiográfica B1 B2 B4 B5 B6 B8 B10 C6 0 5 5
Sesión maxistral B1 B2 B4 B5 B6 B10 C6 3 6 9
Prácticas de laboratorio B1 B2 B4 B5 B6 B8 B10 C6 15 30 45
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado