Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir os coñecementos e habilidades necesarios para desenvolver unha actividade profesional exitosa no campo da asesoría xurídica empresarial. Aprender a delimitar e identificar con claridade as distintas situacións xurídicas ás que se enfronta a empresa e determinar o ordenamento xurídico de pertinente aplicación en cada caso. Coñecer a aplicación práctica dos coñecementos xurídicos, en diversos ámbitos multidisciplinares. Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa. Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa. Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial. Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como ditames e informes, memorias ou traballos de investigación. AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP15
BP16
CP4
CP8
Desenvolver actitudes proactivas na resolución de problemas xurídico-empresariais, conformes ás prácticas deontolóxicas. Saber coordinar e dirixir grupos de traballo. Desenvolver habilidades para redactar, presentar e defender informes conforme ás distintas áreas do dereito relacionadas coa empresa. Desenvolver capacidades de alto nivel para a práctica profesional independente ou como profesional dentro dunha organización empresarial BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP7
BP8
BP15
BP16
BP17
CP3
CP4
CP5
CP6
CP8