Temas Subtemas
DEREITO DE SOCIEDADES Constitución dunha sociedade.
A responsabilidade social corporativa.
A elección do tipo social.
A estrutura financeira da sociedade: o
capital social, as accións e participacións.
A responsabilidade limitada e a protección dos acreedores da sociedade.
A xestión e administración da sociedade.
Fusións e adquisicións.
Extinción da sociedade.
RELACIÓNS LABORAIS Contratación laboral
A EMPRESA NA REDE Dereitos fundamentais en Internet e protección de datos persoais
O comercio electrónico.
PROPIEDADE INTELECTUAL A protección da propiedade intelectual no ámbito da empresa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL DA EMPRESA ¿Qué é unha empresa socialmente responsable?
DEREITO ADMINISTRATIVO: LICENCIAS As licencias necesarias para emprender unha actividade empresarial