Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A2 A4 B3 B4 B5 B7 B8 B15 12 12 24
Lecturas A1 A3 A4 C4 C6 C8 0 20 20
Presentación oral A5 B7 B8 B15 C3 1 10 11
Seminario A2 A5 B3 B4 B7 9 9 18
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B3 B16 40 0 40
Solución de problemas B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B17 C4 5 10 15
Eventos científicos e/ou divulgativos C4 C5 C8 5 2 7
Discusión dirixida B2 B3 B4 B5 B7 B8 6 6 12
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado