Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A2 A3 A5 B3 B4 B6 C5 C6 C9 30 20 50
Traballos tutelados B1 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B17 C1 0 20 20
Sesión maxistral A1 A2 C5 C10 40 40 80
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado