Materias que se recomenda ter cursado previamente
Liberdade de Empresa: Organización Xurídica da Empresa. O Empresariado./612943301

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Contratos Públicos/612943305

Observacións