Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 B2 B4 B5 B6 B7 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 10 15
Presentación oral A1 A12 B1 B8 B11 B12 B20 C1 5 10 15
Solución de problemas A1 A12 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B16 B18 B19 C1 C3 C4 C5 C6 C8 10 30 40
Proba mixta A1 A12 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 C6 1 5 6
Solución de problemas A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C8 2 6 8
 
Atención personalizada 3.5 0 3.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado