Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recomendase coñecer adecuadamente o funcionamiento de folla de cálculo e de MS Project.

Durante o curso utilizaranse profusamente ambos programas.

Nabiblioteca do centro encontranse dispoñibles suficientes fontes bibliográficas para o seu aprendizaxe.