Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Na modalidade presencial consiste en clases teóricas con explicación dos conceptos fundamentais da Xestión de Custos de Proxectos, interactuando co alumnado de forma a que adquiran devanditos conceptos e saiban aplicalos na Dirección Integrada de Proxectos.
Na Modalidade En liña trátase de material teórico-práctico sobre os contidos da materia a disposición dos alumnos para a súa lectura, así como a discusión de temas de interese actual relacionados coa materia mediante foros/debates en liña e a realización de pequenos exercicios/probas de coñecemento teórico/práctico.
Presentación oral Na modalidade presencial:
Presentación de casos reais, aclarando os puntos mais importantes dos mesmos, para a sua resolución por parte do alumnado.
Seguese un método de explicación xeral e posterior rolda de cuestions aclaratorias as dubidas prantexadas polo alumnado.
Na modalidade online, facilitaranse casos reais plantexando discusions/ e dubidas por parte do alumnado.
Solución de problemas Resolución de casos prácticos. En ambos casos (presencial e online) os alumnos deberán resolver casos prácticos de Xestión de Custos.
Proba mixta Proba de preguntas curtas ou tipo test, que inclue preguntas conceptuais e de razoamento para a resolución de problemas.
Solución de problemas Resolución de casos prácticos