Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C8 Solucionar casos prácticos basados na realidade. Realizaranse en grupo e terase en conta la correcta resolución dos mesmos e a correcta aplicación dos conceptos explicados.
Teráse en conta o resultado cuantitativo e o razoamento seguido para chegar ós resultados obtidos.
O caso práctico computará ata o 70% da nota da materia, podendoliberar a mesma
70
Proba mixta A1 A12 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 C6 Responder acertadamente o examen de preguntas curtas e/ou tipo test.
Considerarase superada a proba se se acerta máis do 50% das preguntas.
10
Solución de problemas A1 A12 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B16 B18 B19 C1 C3 C4 C5 C6 C8 Responder acertadamente a cuestions prácticas mediante razoamento e aplicación do corpo conceptual da materia, nas probas prácticas que correspondan. 20
 
Observacións avaliación

Os alumnos presenciais terán asistencia obrigatoria que se valora tendo en conta a involucración do alumnado nas sesións presenciais e na resolución dos problemas expostos.

Os alumnos online deberán participar activamente e razoada nos debates e foros que se poidan expor, así como a realización de tarefas colaborativas, tutorías virtuais, etc...