Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender o modelo actual da empresa, incluíndo as formas xurídicas máis acaídas, a partir da existencia de diferentes grupos de interese con obxectivos diferenciados. AP2
AP3
AP4
AP14
AP15
AP17
BP1
BP2
BP3
BP4
BP11
BP13
BP14
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CP11
Comprender que a estratexia empresarial é a ferramenta básica da dirección para conseguir a supervivencia e a consecución dos obxectivos nun contorno determinado. AP2
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP11
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP24
BP1
BP2
BP3
BP4
BP7
BP9
BP10
BP12
Comprender que a empresa é un sistema socio técnico onde o factor humano debe ser debidamente xestionado (deseño de organigrama e estruturas organizativas, motivación, liderado, etc.). AP12
AP13
AP14
AP23
AP24
AP25
BP6
BP8
BP9
BP10
BP11
CP1
CP5
CP6
Aplicar conceptos como a xestión total de calidade TQM ao deseño de produtos e procesos AP11
AP15
AP21
AP22
BP10
BP12
CP2
CP5
CP7
Diferenciar dentro da estratexia os niveis corporativo, competitivo e funcional (marketing, operacións, finaceira, recursos humanos, I+D+i, etc). AP6
AP7
AP8
AP11
AP12
AP13
AP15
AP21
BP3
BP7
BP8
BP9
BP10
BP13
CP2
CP4
CP5
CP6
Apoiar as decisións directivas nos sistemas de información empresarial, en concreto sobre a contabilidade a partir do coñecemento e análise dos estados financeiros. AP8
AP9
AP10
AP15
AP18
AP19
AP21
AP22
BP6
BP7
BP8
BP9
CP1
CP2
CP4
CP7
CP10
CP11
Desenvolver os roles interpersoais, informativos e de decisión dun directivo e reformular os modelos mentais ante novos tipos de problemas. AP11
AP12
AP13
BP6
BP7
BP8
BP14
CP4
Analizar criticamente a realidade do contorno e do interior da empresa. Identificar novos problemas e resolver os actuais. AP5
AP11
AP12
AP15
BP6
BP7
BP8
BP9
BP15
CP4
CP5
CP7
Ter unha actitude postiva cara ao traballo en equipo e desenvolver ferramentas para que este se desenvolva de maneira eficiente. AP13
AP23
AP24
BP3
BP7
BP8
CP2
CP3
CP4
Asumir a resolución dos problemas de xestión empresarial con ética profesional. AP11
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
CP1
CP2
CP5
CP8