Temas Subtemas
Contorno e Competencia Análise do Contorno e Competencia
Niveles de estratexia Corporativa
Competitiva. Modelos de negocio
Funcionais (marketing, operacións, financeira, recursos humanos, I+D+i, etc.)
Obxectivos empresariais Nivel estratéxico
Nivel táctico
Nivel operativo
Avaliación de alternativas estratéxicas Sistemas de avaliación
Formas xurídicas Civís
Mercantís
Outras
Estrutura empresarial Deseños organizativos
Mecanismos de integración
Avaliación
Dirección e liderado Modelos de tomas de decisións
Estilos de liderado
Sistemas de planificación e control Plans directores
Plans estratéxicos
Plans operativos anuais
orzamentos
Sistemas de control
Sistemas de información Diseño e implantación
Sistemas de información contable: balance, cuentas de resultados, estado de flujos de efectivo, etc.