Temas Subtemas
TEMA 1. ENVELLECEMENTO E DEMENCIA 1.1. Envellecemento normal e funcións mentais. . 1.2. Cambios cognitivos no envellecemento. 1.3. Perda de memoria asociada á idade. 1.4. Deterioro cognitivo leve. 1.5. Demencia 1.6. Clasificación 1.7. Diagnóstico 1.8. Diagnóstico diferencial 1.9. Tratamento 1.10. Bibliografía
TEMA 2. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN COGNITIVA 2.1. Avaliación das funcións mentais. 2.2. Exploración neuropsicolóxica. 2.3. Principais instrumentos de avaliación: Mini Mental State Examination. Mini Examen Cognoscitivo. Test Alteración de la Memoria (T@M). Test del Dibujo del reloj. Escala de Enfermedad de Alzheimer (ADAS). Test de los siete minutos. Outros instrumentos usados con frecuencia. 2.4. Instrumentos para a avaliación de funcións específicas. 2.5. Bibliografía
TEMA 3. INTERVENCIÓN NON FARMACOLÓXICA EN DEMENCIAS 3.1. Bases neuropsicolóxicas da estimulación e actividade cognitiva. 3.2. Métodos e obxectivos da intervención cognitiva. 3.3. Orientación á realidade. 3.4. Reminiscencia 3.5. Programas de estimulación e actividade. 3.6. Terapia cognitiva específica. 3.7. Técnicas de comunicación e terapia de validación. 3.8. Psicomotricidade como método de estimulación cognitiva. 3.9. Terapia musical en Xeriatría e demencias: aspectos metodolóxicos. 3.10. Terapias de estimulación multisensorial tipo"Snoezelen" 3.11. Bibliografía
TEMA 4. AVALIACIÓN E INTERVENCIÓN NOS TRASTORNOS PSICOLÓXICOS E DO COMPORTAMENTO.
4.1. Bases biolóxicas e fisiopatolóxicas. 4.2. Síntomas psicolóxicos e do comportamento. 4.3. Principais instrumentos de avaliación. Neuro psychiatric Inventory (NPI). Bahavioral Pathology in Alzheimer’s disease Rating Scale (Behave-AD). Alzheimer’s disease assessment scale-no cog (ADAS-NOCOG). 4.4. Terapia conductual 4.5. Fármacos de uso frecuente. 4.6. Bibliografía
TEMA 5: ATENCIÓN A FAMILIARES E COIDADORES 5.1. Coidadores informais de pacientes con demencia. 5.2. Apoio formal. Programas psicoeducativos. 5.3. Grupos de axuda mutua. Intervención psicoterapéutica. 5.4. Bibliografía