Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Xerontoloxía Clínica I/653491003

Materias que continúan o temario
Xerontoloxía Clínica II/653491005
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I/653491006
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II/653491007

Observacións
Lectura e comprensión artigos científicos en inglés Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a realización de borradores.