Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Recensión bilbiográfica A6 B5 C1 C2 1 10 11
Traballos tutelados A1 A4 A6 B1 B2 B5 C1 C2 1 20 21
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 1 8 9
Sesión maxistral A1 A2 A3 B1 B2 B3 16 16 32
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado