Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A2 A3 B1 B2 B3 Valorarase a asistencia e a participación en clase 5
Recensión bilbiográfica A6 B5 C1 C2 Análise crítica artigos científicos 20
Traballos tutelados A1 A4 A6 B1 B2 B5 C1 C2 De revisión bibliográfica 20
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% do total unha vez restados os puntos das falladas. Ej; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será 30-4*0,33=28,68=6,5 55
 
Observacións avaliación
TRABALLOS TUTELADOS:
- Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada (0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte.
- Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título.
- No caso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua do alumno do Máster cursado.