Metodoloxías Descrición
Recensión bilbiográfica Análise crítica de artigo científico
Traballos tutelados De revisión bibliográfica
Proba de resposta múltiple Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% do total unha vez restados os puntos das falladas. Ej; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será 30-4*0,33=28,68=6,5
Sesión maxistral Presentacións orais sobre os temas da materia